ปริญญาตรี 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และการฟื้นฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท
ปริญญาโทสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านเวชศาสตร์ความงาม สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การดูแลรักษาโรคอ้วน สหรัฐอเมริกา

ความสนใจพิเศษ
การดูแลและรักษาผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน