ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1986)
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (1997)

ปริญญาโท
ปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2006)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมพิเศษ
Oral and Maxillofacial Surgery
Advanced General Dental Practitioner

วิทยากร
Lecturer in General Dentistry, Institute of Dentistry

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ภาษา
ไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น