เรามีความสุขที่ทำให้ลูกค้า สวยไม่หยุดหย่อน เขามั่นใจขึ้น
ว่าเขาสวยขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตเขาดีขึ้น

ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1986)

ปริญญาโท
หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 
บธม. หลักสูตรผู้บริหาร ม.รามคำแหง

ประกาศนียบัตร
Invisalign Diamond Provider, Align Technologies (2009) 
Lingual Orthodontics Certificate: Romano Course, Seattle (2007); Lingual Braces, Tokyo (2005,1999), Taiwan (2001) 
Clear Aligner Certificate: Essix Appliances, Houston (2005) 
Incognito Course Certificate: Lingual Care, New York

วิทยากร
อาจารย์ทันตกรรมคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยากรรับเชิญ ชมรม The Orthodontic Study Club (2011)

การอบรมพิเศษ
Invisalign Accreditation, Hong Kong & Bangkok (2003) 
Invisalign Clinical Workshop, Hong Kong (2007)
Lingual Orthodontics: Ormco G7 & STb (1999, 2001, 2005, 2007)
Clear Aligner, Essix Appliances (2005) • Lingual Custom Braces (Incognito/iBraces), Lingual Care (2005) 
หลักสูตรระยะยาวทันตสารสนเทศศาสตร์

การเป็นสมาชิก
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสภา 
Invisalign V.I.P. & Ortho Rx Plan 
Orthodontists Society and Research of Thailand

ภาษา
ไทย 
ภาษาอังกฤษ 

 

* Diamond Provider : คือทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรม ที่มีระดับสูงของประสบการณ์กับการรักษาด้วยการจัดฟันด้วย Invisalign และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดฟัน Invisalign ระดับสูงในกรุงเทพฯ